Kategórie

OBCHODNÉ PODMIENKY

TIP-CAR DIELY s.r.o.

1. Platnosť obchodných podmienok
1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou TIP-CAR DIELY s.r.o. a kupujúcim vznikajúce v súvislosti s uzavretím  kúpnej zmluvy, na základe ktorej je spoločnosť povinná dodať kupujúcemu tovar a kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť spoločnosti kúpnu cenu.
1.2 Tieto obchodné podmienky sa stávajú súčasťou každej kúpnej zmluvy, ak sa spoločnosť a kupujúci písomne nedohodnú inak.
1.3 Ak je kupujúci spotrebiteľom, vzťahujú sa na vzájomné práva a povinnosti medzi ním a spoločnosťou tieto Obchodné podmienky v najviac možnom rozsahu, tak aby boli zachované všetky práva spotrebiteľa v rozsahu požadovanom v Občianskom zákonníku.

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť:
2.1 Písomne, t.j. podpisom kúpnej zmluvy na jednej listine alebo uskutočnením písomnej objednávky kupujúcim a jej písomných odsúhlasením spoločnosťou.
2.2 Ústne, t.j. uskutočnením ústnej objednávky kupujúcim a jej ústnym odsúhlasením spoločnosťou.
2.3 Kombináciou písomnej alebo ústnej objednávky kupujúceho a jeho ústneho alebo písomného odsúhlasenia spoločnosťou alebo iným jednaním spoločnosťou a kupujúceho, z ktorého vyplýva vôľa strán uzatvoriť kúpnu zmluvu. Spoločnosť je oprávnená vo všetkých prípadoch odsúhlasiť objednávku tým, že dodá tovar na adresu sídla (miesta podnikania alebo bydlisko kupujúceho). V takom prípade je kúpna zmluva uzatvorená v okamihu dodania tovaru kupujúcemu.

3. Miesto plnenia, termín dodania
3.1 Ak sa spoločnosť a kupujúci nedohodne inak, je miestom plnenia kúpnej zmluvy sídlo firmy alebo bydlisko kupujúceho.
3.2 Dodávky objednaného tovaru sú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne spravidla 1-5 pracovných dní.
3.3 Predávajúci nezodpovedá za:
a) oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou,
b) oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
c) za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou,
d) prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa).

4. Kúpna cena, dopravné, balné
4.1 Za dodaný tovar je kupujúci povinný zaplatiť spoločnosti kúpnu cenu určenú podľa cenníka platného v dobe uzatvorenia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa obdive strany výslovne nedohodli inak. V pochybnostiach alebo v sporoch platí, že kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu uvedenú na faktúre (pokladničnom doklade), ktoré prevzal spolu s tovarom.
4.2 V kúpnej cene nie sú zahrnuté dopravné náklady.
4.3 Dokladom o predaji je faktúra alebo pokladničný doklad, ktorý je priložený ku každej zásielke, a ktorý slúži zároveň ako dodací a záručný list.
4.4 Spoločnosť je povinná tovar zabaliť a zabezpečiť pre prepravu, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

5. Splatnosť kúpnej ceny
5.1 Kúpna cena je splatná v okamihu dodania tovaru kupujúcemu a to v hotovosti, na dobierku alebo bezhotovostným prevodom na účet spoločnosti uvedený na faktúre.
5.2. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny je spoločnosť oprávnená požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky kúpnej ceny za každý kalendárny deň z omeškania.

6. Vlastnícke právo
Kupujúci je povinný pri dodaní tovaru tovar riadne skontrolovať či nemá kvantitatívne alebo kvalitatívne chyby. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu dodania tovaru. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho až dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny.

7. Záruka a reklamácia tovaru
7.1 Na tovar objednaný cez e-shop je poskytovaná záručná lehota 24 mesiacov, ktorá začína plynúť v okamihu dodania tovaru. Akékoľvek reklamácie sa riadia „reklamačným poriadkom“ spoločnosti TIP-CAR diely s.r.o. a Obchodným prípadne Občianskym zákonníkom. Reklamovaný tovar je prijímaný iba v záručnej lehote a len kompletný s riadne vyplneným reklamačným protokolom a nákupným dokladom. Vzor reklamačného protokolu je uverejnený na internetovej adrese spoločnosti (www.tip-car.sk). Spoločnosť vybaví reklamáciu na mieste, v odôvodnených prípadoch do 30 dní. Ak nie je možné reklamáciu posúdiť reklamačným technikom spoločnosti, bude reklamovaný tovar zaslaný k posúdeniu výrobcovi. V takomto prípade bude kupujúci informovaný o možnom predĺžení reklamačnej lehoty písomne.
7.2 Záruka sa nevzťahuje a spoločnosť nezodpovedná za chyby tovaru, ktoré mohol kupujúci zistiť pri prehliadke tovaru podľa článku 6. Obchodných podmienok bezprostredne po dodaní tovaru.

8. Záloha na kúpnu cenu
Spoločnosť môže pri prijatí objednávky na tovar, ktorý je nutné špeciálne objednať u dodávateľa spoločnosti požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na kúpnu cenu do výšky 50% konečnej kúpnej ceny.

9. Niektoré podmienky pre objednávanie v e-shope
9.1 Objednávka je platne uskutočnená, ak kupujúci pravdivo vyplní všetky predpísané údaje a náležitosti uvedené v objednávkovom formulári. Spoločnosť je vždy oprávnená v závislosti na charaktere objednávky – množstve tovaru, výške kúpnej ceny, nákladov na prepravu a podobne, žiadať kupujúceho o autorizáciu (overenie) objednávky uskutočnenej prostredníctvom e-shopu vhodným spôsobom (telefonicky alebo mailom). Objednávka uskutočnená prostredníctvom e-shopu sa považuje za neplatnú v prípade, že kupujúci odmietne túto autorizáciu požadovaným spôsobom vykonať.
9.2 V prípade objednávky prostredníctvom e-shopu je spoločnosť a kupujúci oprávnený od objednávky odstúpiť. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od jej odoslania. (Po 2 hodinách prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Zrušiť objednávku je možné na e-mailovej adrese tip-car@tip-car.sk alebo telefonicky na tel. číslach 0944067317, 0915494222. Obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.
9.3 V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu za prepravné náklady spojené s vybavením objednávky.
9.4 Ak je zákazník súčasne spotrebiteľom má právo v prípade, že objednal tovar prostredníctvom e-shopu, odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to bez uvedenia dôvodu. Toto odstúpenie telefonicky oznámi kupujúci spoločnosti a tovar doručí na svoje náklady späť do sídla spoločnosti (nie však formou dobierky). Ak vráti kupujúci tovar v lehote do 14 kalendárnych dní od dátumu dodania tovaru, vzniká mu nárok na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny tovaru vo výške 100 % bez prepravných nákladov.
9.5 Pre platné odstúpenie podľa predchádzajúceho odseku musia byť splnené nasledujúce podmienky: Tovar musí byť vrátený kompletný, v neporušenom a pôvodnom obale, bez známok montáže spolu s originál dokladom o kúpe a s riadne vyplneným  „Formulárom na vrátenie tovaru" TIP-CAR diely s.r.o. Spoločnosť vráti kupujúcemu kúpnu cenu po splnení vyššie uvedených podmienok do 10 dní odo dňa vrátenia tovaru.

10. Ochrana osobných údajov
10.1 Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy výslovne súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje boli spoločnosťou zhromažďované a používané (a to i za pomoci elektronických informačných systémov) pre účely uľahčenia vybavenia objednávky kupujúceho. Osobné údaje budú sprístupnené iba spoločnosti a jej oprávneným zamestnancom, ktorí zaisťujú pre spoločnosť splnenie záväzkov z kúpnych zmlúv. Kupujúci berie na vedomie, že tento súhlas s vyššie uvedeným spracovaním jeho osobných údajov je plne dobrovoľný. Svoj súhlas s vyššie uvedeným spracovaním osobných údajov je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailovej správy na adresu tip-car@tip-car.sk

Reklamačný poriadok

Reklamačný protokolSúhlasím

Tento web používa súbory cookie. Používaním webu tip-car.sk s tým súhlasíte. Viac...