Kategórie

REKLAMAČNÝ PORIADOK

TIP-CAR DIELY s.r.o.

Obchodné vzťahy spoločnosti TIP-CAR DIELY, s.r.o. (ďalej len spoločnosť) so zákazníkmi sa  riadia  pri  veľkoobchodnom  predaji  zákonom  č.  513/1991  Zb.  Obchodný  zákonník  v platnom znení (ďalej len „ObZ“) a pri malopredaji konečnému spotrebiteľovi zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“) a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z.z.“). Uvedené platí aj v rámci právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami vo veci nárokov z vád tovaru a
ich uplatnenia.

Maloobchodným  predajom  konečnému  spotrebiteľovi  sa  pre  účely  tohto  reklamačného poriadku  rozumie  predaj spotrebiteľovi,  t.j.  fyzickej  osobe,  ktorá  pri  uzatváraní  a  plnení zmluvy  nekoná  v  rámci  predmetu  svojej  obchodnej  činnosti  alebo  inej  podnikateľskej činnosti.

Veľkoobchodným predajom sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie každý predaj, ktorý  podľa  právnych  predpisov  platných  na  území  Slovenskej  republiky  a  tohto reklamačného  poriadku  nemožno  považovať  za  maloobchodný  predaj  konečnému spotrebiteľovi.

1. Zodpovednosť spoločnosti za vady predanej veci
1.1.
Predávaný tovar musí mať požadovanú kvalitu, množstvo, technické parametre a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Obal, v ktorom je tovar uložený nesmie byť poškodený . Za vady, ktoré má predávaný tovar už pri prevzatí kupujúcim v plnej miere zodpovedá predávajúci.
1.2
Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
1.3
Pri  montáži  tovaru  je  kupujúci  povinný  riadiť  sa  pokynmi  uvádzanými  výrobcom automobilu a zakúpeného tovaru.
1.4 
Nároky plynúce zo záruky zanikajú, ak bol tovar:
a) mechanicky poškodený neodbornou manipuláciou, alebo zlým skladovaním po prevzatí tovaru,
b) poškodený neodborným zásahom do jeho konštrukcie alebo neodbornou montážou,
c) znehodnotený nadmerným používaním alebo bol používaný na iný účel než sa bežne používa,
d) poškodený prepravou spotrebiteľa.
1.5. V prípade už použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím, alebo  opotrebením. Na  použitý  tovar  sa  nevzťahuje  záruka,  ak  sa  na  tom  výslovne predávajúcia kupujúci nedohodnú.

2.Záručná doba a uplatnenie nárokov z vád tovaru zmluvnými stranami
Povinnosti kupujúceho:
2.1
Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru tovar riadne skontrolovať či nie je kvantitatívny rozdiel, alebonie sú kvalitatívne vady.
2.2
Pred  ďalšou  montážou,  prípadne  povrchovou  úpravou  je  kupujúci  povinný  overiť(vyskúšať) či je tovar rovnaký aký požadoval a či správne pasuje(dosadá) na vozidlo.
2.3
Ak sa kupujúci rozhodne tovar neprebrať z kvalitatívneho, alebo kvantitatívneho dôvodu je povinný to ihneďoznámiť spoločnosti Tip-car diely s.r.o., kde si daný tovar objednal.
2.4
Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.
2.5
Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak  sa zmluvné strany nedohodli inak, záručná doba pri maloobchodnom predaji konečnému spotrebiteľovi je 24 mesiacov.
2.6
Reklamáciu je kupujúci povinný uplatniť voči spoločnosti ihneď ako  sa  vada  na  tovare prejaví.
2.7
Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch, či so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade, túto vadu potom nie je možné reklamovať.
2.8
Právo zo zodpovednosti za vady na tovare zanikne, ak sa neuplatní v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami tohto reklamačného poriadku.

3.Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie
3.1
Kupujúci uplatňuje reklamáciu v sídle spoločnosti TIP-CAR  DIELY, s.r.o. prípadne u oprávneného pracovníka spoločnosti.
3.2   
K uplatneniu vád (reklamačnému konaniu) je potrebné predložiť vadný tovar, dôkladne vyplnený Reklamačný protokol vydaný spoločnosťou TIP-CAR  DIELY  s.r.o,  doklad  o zakúpení  tovaru, vyjadrenie  odborného  servisu,  ktorý  vykonal  montáž  (demontáž, prípadne posúdenie vady).
3.3
Kupujúci  dopraví  reklamovaný  tovar  na  reklamačné  miesto  za  účelom  posúdenia opodstatnenosti reklamácie.
3.4
Reklamačné oddelenie spoločnosti rozhodne o postupe riešenia reklamácie v čo najkratšej dobe.  Ak  predávajúci  zadal  vypracovať  odborné  posúdenie  na  účely  posúdenia oprávnenosti reklamácie, rozhodne reklamačné oddelenie o postupe riešenia reklamácie po obdržaní vypracovaného odborného posúdenia.
3.5
Reklamačné oddelenie spoločnosti rozhodne o postupe riešenia reklamácie nasledovnými spôsobmi:
a) rozhodne, či vadný výrobok opraví, vymení za výrobok bez vady, kupujúcemu vráti
peniaze oproti vráteniu tovaru, alebo poskytne kupujúcemu zľavu.
b) reklamáciu zamietne.
3.6
Spoločnosť sa zaväzuje reklamácie riešiť v čo najkratšej možnej lehote  po  nevyhnutne nutnú dobu s vzhľadom na odborné posúdenie výrobku dodávateľom, alebo výrobcom. Pri  maloobchodnom  predaji  konečnému  spotrebiteľovi  bude  reklamačné  konanie ukončené  najneskôr  do  30  dní  od  uplatnenia  reklamácie  a  kupujúci  bude  o  spôsobe vyriešenia reklamácie oboznámený písomnou formou.
3.7
Reklamácia sa nevzťahuje na prirodzené starnutie a bežné opotrebovanie výrobku.

4.Práva kupujúceho pri zistení vád tovaru v rámci maloobchodného predaja tovaru konečnému spotrebiteľovi
4.1 Odstrániteľné vady:
4.1.1
Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti výrobku.
4.1.2
V prípade odstrániteľnej vady tovaru má kupujúci právo na:
a) odstránenie vady tovaru (§ 622 OZ),
b) poskytnutie zľavy z ceny tovaru. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.
c) Výmenu tovaru alebo jeho súčasti, ak sa vada týka len tejto súčasti tovaru, ak tým predávajúcemu  nevznikli  neprimerané  náklady  vzhľadom  na  cenu  tovaru  alebo závažnosť závady (§ 622 OZ).
d)  Odstúpenie od zmluvy, ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne používať (§ 623 OZ).
4.2 Neodstrániteľné vady:
4.2.1
Za neodstrániteľné vady sa považujú vady, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby bolo možné tovar riadne užívať ako bez vady.
4.2.2  
V prípade neodstrániteľnej vady tovaru má kupujúci právo na:
a) výmenu tovaru,
b) odstúpenie od kúpnej zmluvy,
c) na primeranú zľavu z ceny tovaru, ak ide o neodstrániteľné vady tovaru a tovar sa dá používať. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.

5.Výhrada vlastníckeho práva, Poškodenie tovaru pri predaji
Pri predaji dochádza k prechodu vlastníctva k tovaru na kupujúceho až úplným zaplatením ceny za vybraný tovar. Ak kupujúci poškodí alebo zničí vybraný tovar ešte pred prechodom vlastníckeho práva k tovaru, zodpovedá za spôsobenú škodu podľa príslušných ustanovení ObZ, resp. OZ o zodpovednosti za škodu.

6.Náklady spojené s reklamačným konaním
V prípade odborného posúdenia vady reklamovaného tovaruhradí náklady s tým spojené:
6.1 Predávajúci, ak ide o náklady na odborné posúdenie vady tovaru pri reklamácii uplatnenej do 12 mesiacov od zakúpenia spotrebiteľom.
6.2 Kupujúci/žiadateľ o reklamáciu v prípade, že reklamácia nebola posúdená ako oprávnená a  odborný  posudok  uvádza,  že  vada  bola  zapríčinená  nesprávnym  používaním, nesprávnou/neodbornou montážou resp. úmyselným konaním kupujúceho/tretej osoby.

Súhlasím

Tento web používa súbory cookie. Používaním webu tip-car.sk s tým súhlasíte. Viac...